OUR STAFF

Pastoral [Linh Mục]

      Senior Pastor [Mục Sư Quản Nhiệm]

      Associate Pastor [Mục Sư Nhiệm Chức]

      Christian Worker [CTVMV]

John H. Huynh  (Huỳnh John Hùng)

Lan N. Tran (Trần Ngọc Lân)

Brooks Tran

Brooks.jpg

Governing Board [Ban Điều Hành]       

     Secretary (Thư ký)                                     Mr. Duong C. Tran

     Treasurer (Thủ quỹ)                                  Mr. Phuoc V. Tran

     At-Large  (Nghị Viên)                               Mr. Khuong T. Huynh

     At-Large  (Nghị Viên)                               Mr. Benjamin (Binh) Tran

     At-Large  (Nghị Viên)                               Mr. Andy Bui

004-GB.JPG

Ministry Directors [Trưởng Ban]

     Building Management (BMT)    

     Children's Ministry

     Christian Education

     Community Outreach

     Consultations/Prayers

     Decorations

     Evangelism

     Events/Agape Fellowships

     English Ministry

     General Support/Facilities

     Life Groups, Special projects

     Men's Life Group (Ban Nam Giới)

     Media

     Ushers/Member Relations

     Women's Life Group (Ban Phụ Nữ )

     Worship/Music

Mr. Andrew (Binh) Bui, Mr. Tam M. Huynh, Mrs. Annie Le

Mrs. LanDiem Bui

Sr Pstr. John H. Huynh

Mr. Khuong T. Huynh

Sr Pstr. John H. Huynh & Pstr. Lan N. Tran

Mrs. Hannah (Hang) Nguyen

Pstr. Lan N. Tran

Mrs. Nam-Phuong Le

Dr. Brooks Tran & Mrs. Amanda Duong-Tran

Mr. Benjamin (Binh) Tran

Mr. Andrew (Binh) Bui

Mr. Devin (Hung) Tran

Mr. Philip (Duc) Phan

Mr. Tam M. Huynh & Mr. Sang Nguyen

Mrs. Man Luong

Mr. Duong C. Tran