Our mission is to change lives by ...

Sharing Christ's love to all;

Building a relationship foundation in Jesus Christ;

Equipping Believers to serve Christ, and others;

Propagate Christ's Salvation to the community, and the world.

Sứ mạng của chúng tôi thay là đổi cuộc sống bằng cách ...

Chia sẻ tình yêu thương của Chúa Jesus Christ cho mọi người;

Gây dựng mối liên hệ trên nền tảng là Đấng Christ;

Trang bị Tín đồ để phục vụ Đấng Christ, và những người khác;

Rao truyền sự Cứu rỗi của Đấng Christ với cộng đồng, và khắp muôn nơi.