Hội Thánh

VCCC was established in 2005 with over 120 congregants faithfully observing the Great Commission of Lord Jesus Christ. Our fellowship aim through learning and serving one another in Christ, together we are fully committed on becoming a better person of faith in the Vietnamese American community.

VCCC is led by Senior Pastor John H. Huynh, our passionate shepherd in Christ has been overseeing, leading and serving the congregation in the Seattle area community since 2016.

Hội Thánh Cộng Đồng Tin Lành Seattle được thành lập từ năm 2005 hiện có trên 120 người vân lời theo Sứ Mệnh của Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi thông công và được ơn hầu việc Ngài bằng cách đem tình yêu thương Thiên Chúa đến với Quý vị đồng bào trong vùng và trở nên những vị hữu ích cho cộng đồng xã hội trong vùng Seattle.

Hội Thánh được sự chăn giác qua Mục Sư Quản Nhiệm Huỳnh John Hùng, Ông và Bà được ơn phước hầu việc Chúa qua sự hướng dẫn đức tinh từ khi 2016.

008-PJ.JPG

Tiếng Việt

Có khi nào Bạn tự hỏi thực sự có Thiên Chúa Thần Thánh, hoặc Thiên Đàng hay không?

Có đời sống sau khi chết không? Hay linh hồn tôi sẽ đi về đâu?

Ý nghĩa sự hiện hữu của tôi và con người trên đời nói chung là gì? 


Mời Bạn đến sinh hoạt với chúng tôi, không phải để theo một tôn giáo, nhưng để tìm hiểu chân lý thật và tìm thấy một lý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống đời này và đời sau.

Cộng đồng Tin Lành Seattle được sự hướng dẫn của Mục Sư Nhiệm Chức Trần Ngọc Lân, Ông và Bà được ơn phục vụ giảng dạy lời Chúa trong Kinh Thánh dành cho Quý vị thành viên hoặc thân hữu trong vùng Seattle qua Tiếng Việt (Việt ngữ).

009-LAN.JPG

English Ministry (EM)

Our Ministry focuses on English-speaking young generations and career professionals regardless of age or ethnicity by learning and evangelizing The Gospel. Our passion is build up spiritual levels and strengthening morals of the young generations, develop a stronger bond by building lasting friendships in Jesus Christ, and provide an avenue for you to express your God-given talents in serving.

 

We invite you to experience our English language service which will give you an opportunity to connect with God and be empowered to live and execute His Great Commission in the community.

Our talented EM Staff are led by Dr. Brooks Tran, Amanda Duong-Tran, Andy Bui and Naomi Tran whom are dedicated Christian leaders with a passion to serve you in Christ.

009-BAA.JPG