VCCC Seattle Family,

King County is now in Phase 2, which means we may hold church services up to 25% capacity in our building. Our Governing Board and I will meet next week to determine when we can start holding Vietnamese Ministry Sunday Service in our sanctuary in the safest practical manner as possible, and how we can continue streaming services online for our high-risk members. At this time, English Ministry Sunday Services will continue online, and small groups will continue to meet virtually.

Vietnamese Sunday Services may be held in-person as early as next week, July 5th. We are working with Pastor Mark for the safest solution, and will update you as soon as we can.  We miss you all, and appreciate your patience!

 

Quận King hiện đang ở Giai đoạn 2, có nghĩa là chúng ta có thể tổ chức thờ phượng và sinh hoạt tại nhà thờ với sức chứa tới 25%. Ban Điều Hành và tôi sẽ họp vào tuần tới để xác định khi nào chúng ta có thể bắt đầu thờ phượng trong đền thờ với một cách an toàn cho tính hữu, tiếp tục rao phát chương trình trên mạng cho những tình hữu cao niên hoặc ai khác với rủi-ro cao. 

Trong lúc này, Ban Anh-ngữ vẫn tiếp tục thờ phượng Chúa và sinh hoạt trên online, và các Nhóm Nhỏ cũng tiếp tục học và sinh hoạt trong tuần qua cách online.

 

Ngay sớm nhứt mà chúng ta có thể thờ phượng và sinh hoạt chánh (Việt-ngữ) tại nhà thờ sẽ là tuần sau, Ngày 5 Tháng 7. Chúng ta đang làm việc với Hội Thánh SFC (Mục Sư Mark) để tiềm kiếm cách giải quyết nào an toàn nhất cho tất cả tín hữu, thân hữu và nhân viên trong khi sinh hoạt tại nhà thờ. Chúng tôi nhớ đến tất cả quý vị và xin cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm trong lúc bất thường này!

Huỳnh John Hùng

Senior Pastor, VCCC Seattle

© 2020 VCCC Seattle, USA